Tutustu

Sosialidemokraattinen toiminta on väylä toimia oikeudenmukaisuuden, vapauden ja tasa-arvon puolesta niin Suomessa, Hämeessä kuin kaikkialla maailmassa. Kapitalismin ja reaalisosialismin romahdettua on jäljelle jäänyt ihmiskasvoinen sosialidemokratia, joka muuttaa markkinatalousjärjestelmää oikeudenmukaisemmaksi, tasa-arvoisemmaksi ja sosiaalisemmaksi. Tähän ja rauhan rakentamiseen tarvitsemme mahdollisimman monta ihmistä mukaan kaikkialta maailmasta. Hämeen Sosialidemokraatit ovat hyväksyneet kuntapoliittisen linjauksensa, josta sosialidemokraatit Hämeen kunnissa pitävät mahdollisuuksiensa mukaan kiinni.

Hämeen Sosialidemokraattien kuntapoliittinen linja

Suomen hallitus on tehnyt kunta- ja sotelinjaukset kuntien palveluiden ja talouden korjaamiseksi. Niitä toteutettaessa on pidettävä huoli, että uudistuksessa otetaan huomioon lapset, nuoret, sairaat ja vanhukset.

Hämeen Sosialidemokraatit vaativat kaikille oikeudenmukaisia ja tasavertaisia kuntapalveluita jokaisessa hämäläisessä kunnassa. Me huolehdimme kaikista. Heikompaa ei jätetä.

Me pidämme huolta kuntien asukkaista ja kuntien henkilöstöstä

Siksi sanomme EI lomauttamisille ja irtisanomisille.

Me haluamme investoida lapsiin

Siksi vaadimme laatua päivähoitoon ja koulutoimeen. Ryhmäkoot on pidettävä pieninä.

Me luotamme nuorisoomme

Siksi ehkäisemme syrjäytymistä kaikin mahdollisin keinoin. Jokaisella peruskoulun päättäneellä nuorella on oltava opiskelupaikka.

Me kunnioitamme ikäihmisiämme

Siksi luomme mahdollisuudet hyvään vanhuuteen omassa kodissa ja tarvittaessa vanhusten palvelutaloissa. Hoidamme vanhukset omassa kodissa niin pitkään kuin se on inhimillisesti mahdollista.

Me laitamme terveydenhuollon kuntoon

Siksi kaikilla hämäläisillä on oltava oikeus neuvola-, kouluterveydenhuolto-, työterveyshuolto-, työttömien terveydenhuolto- ja terveyskeskuspalveluihin sekä erikoissairaanhoidon palveluihin.

Me uskomme kirjaston, kulttuurin ja liikunnan ennaltaehkäiseviin vaikutuksiin

Siksi tarjoamme kaikille hämäläisille näiden palveluiden myötä elämän laatua.

Me innostamme yrittäjyyteen

Siksi monipuolistamme kuntien elinkeinorakennetta kaavoituksen ja tehokkain elinkeinopoliittisin keinoin.

Me vaadimme turvallisia ja ympäristöystävällisiä asuinympäristöjä

Siksi kunnallisessa päätöksenteossa on aina huomioitava asukkaiden arjen turvallisuus. Ympäristönäkökohdat on otettava huomioon kaikessa kunnan toiminnassa.

Me emme kannata tasaveromallia

Siksi vaadimme valtionosuuksien kehittämistä ja verotulojen jakamista niin, että kuntien tuloveroprosentti ei nouse yli 20:n.

Me emme ole byrokraatteja vaan demokraatteja

Siksi uskallamme rikkoa hallintokuntien välisiä raja-aitoja ja huolehdimme aina siitä, ettei kunnissa synny demokratiavajetta.