Hämeen Sosialidemokraattien kuntajulistus

Sosialidemokraattinen aatemaailma pohjautuu vapauden, tasa-arvon, solidaarisuuden ja moniarvoisuuden käsitteille, pyrkimyksenä yhteiskunnan kehittäminen maltillisen parantamisen kautta. Sosialidemokratia on ajassa elävä, ihmisten elämänlaadun ja arjen parantamiseen tähtäävä poliittinen liike. Hämeen Sosialidemokraatit ei niele hallituksen esityksiä sellaisinaan, vaan pyrimme vaikuttamaan valittuun linjaan kuntalaisten etu huomioiden.
———————————————

Elinkeinotoiminta
Paikallisille yrityksille on annettava tarvittaessa tukea ja elinkeinotoiminnan edistämisessä tulee hyödyntää seudullista yhteistyötä kuntien välillä. Julkisia investointeja, kuten lykättyjä hankkeita ja korjausrakentamista on saatava liikkeelle, jotta korjausvelka ei pääse kasvamaan liiaksi.

Kuntatalous
Sote-uudistuksessa verotuksen valmistelussa on huolehdittava, että kunnille jää riittävä taloudellinen vara lähipalveluiden turvaamiseksi. Kuntien veroprosentti ei saa kohota kohtuuttoman korkeaksi kuntalaisille.

Sosiaali- ja terveydenhuolto
Kuntalaisen hoitoon pääsyn on oltava vahvasti esillä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa, jotta uudistusta ei toteuteta hallinto edellä. Palvelujen tuotannossa on vältettävä päällekkäisen työn tekoa. Palveluiden kilpailutuksissa talousnäkökulmaa on tarkasteltava pidemmällä aikavälillä ja laatu ei saa kärsiä. Asiakasmaksujen korotukset saavat perustua ainoastaan kustannustason todelliseen nousuun.

Koulutus ja päivähoito
Päivähoidon ja koulutoimen laatu on turvattava ja ryhmäkoot eivät saa kasvaa liian suuriksi. Lasten subjektiivista päivähoitoa on puolustettava, jotta lapsen oikeus varhaiskasvatukseen säilyy. Toisen asteen- sekä aikuiskoulutuksen koulutuspaikkoja on oltava Hämeessä riittävästi. Ammattikorkeakoulujen opetusresursseista ja toimipisteistä on pidettävä huoli.

Joukkoliikenne
Joukkoliikenteen toimivuudesta on pidettävä huoli niin seutu- kuin kaukoliikenteessä. Hintatason on oltava matkustajalle kohtuullinen sekä reitistön ja ajovuorojen välin on oltava riittävän kattavana.

Kulttuuri ja liikunta
Kulttuuri- ja liikuntatoiminta on tarpeellista hyvinvoinnin mahdollistajana, ja sairauksia ja syrjäytymistä ennaltaehkäisevänä toimintana. Kunnissa on huolehdittava, että näistä julkisista palveluista pidetään jatkossakin kiinni.

Ympäristö
Materiaalien hukkaamista ja jätteitä minimoivaa kiertotaloutta on edistettävä erityisesti kunnissa. Ihmisen toiminnasta johtuvaa, ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta on pyrittävä vähentämään. Ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä on huolehdittava paikallisesti kuntien toimesta.

Ikäihmiset
On huolehdittava riittävistä vanhuspalveluista omassa kodissa asuville, pitäen kuitenkin samalla huolen riittävästä määrästä laitospaikkoja niitä tarvitseville. Omaishoitajien tekemää tärkeää työtä on pystyttävä helpottamaan mm. turvaamalla kotihoidontuen kuntalisän riittävä taso ja hoitajien jaksaminen.

Työllisyys
Kuntien maksamiin työllistämissakkoihin uppoavaa rahasummaa on käytettävä ennaltaehkäisevästi työllistämiseen. Työkyvyttömät tulee päästää pois työvoimareservistä. Järjestöjä tulee hyödyntää entistä enemmän vaikeasti työllistyvien auttamisessa.

Turvapaikanhakijatilanne
Hädänalaisia on tuettava ja lieveilmiöt ja rikollisuus on onnistuttava minimoimaan. Kotouttamisessa tulee edistää seudullista yhteistyötä ja riittävien resurssien varmistamista. Valtion tulee varmistaa sisäisen turvallisuuden säilyminen riittävillä poliisiresursseilla sekä tukea vastuun kantamiseen osallistuneita kuntia.

Maakuntauudistus

Lähtökohtaisesti maakuntamalliin siirtyminen ei ole kannatettavaa. Mikäli maakuntamalliin kuitenkin siirrytään, sekä Kanta-, että Päijät-Hämeen maakuntien toiminnot on järkevä järjestää niin että kumpikin maakunta vastaisi toiminnoistaan pääsääntöisesti itse. Kunta- ja maakuntatason tehtävänjakoa mietittäessä on huomioitava, että useammat julkisen sektorin tehtävät, kuten lapsiin kohdistuvat sosiaalipalvelut, työllisyydenhoito ja yrityspalvelut olisi jatkossakin järkevä järjestää joko kunnan toimesta tai enintään seudullisena.