Maakuntavaalit 2018

MAAKUNTAUUDISTUS PÄHKINÄN KUORESSA

 

 • Lakiluonnoksen mukaan maakunta on julkisoikeudellinen yhteisö, jolla
  on alueellaan itsehallinto. Suomen 18 uuden maakunnan toiminta käynnistyy
  1.1.2019.
 • Maakunnille siirtyy tehtävissään järjestämisvastuu 1.1.2020.
 • Maakunta vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta
  ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta. Se vastaa
  järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden yhdenvertaisesta
  saatavuudesta sekä palvelutarpeen, – määrän ja -laadun määrittelemisestä.
  Maakunta vastaa myös tuottamistavasta, tuottamisen ohjauksesta
  ja valvonnasta sekä viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä.
  Maakunta vastaa lisäksi järjestämisvastuulla olevien tehtäviensä rahoituksesta.
 • Uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja,
  parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä
  kustannuksia.

 

 

SDP:N NÄKÖKULMAA UUDISTUKSELLE

 

 • SDP:n keskeisenä tavoitteena on ihmisten mahdollisuus saada palvelut
  helposti ja laadukkaasti
 • Julkinen sektori järjestää ja tuottaa. Yksityinen ja kolmassektori täydentävät
 • Ei julkisen sektorin pakkoyhtiöittämistä
 • Valinnanvapaus toteutuu järjestämisen puitteissa valittujen tuottajien
  kesken

Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntakohtaiset vaaliohjelmat ovat valmistumassa pian.

 

 

 

MAAKUNNILLE SIIRTYVÄT TEHTÄVÄT

 

 

 

MAAKUNTAVALTUUSTO JA SEN TEHTÄVÄT

 

 • Ylintä päätösvaltaa maakunnassa käyttää vaaleilla valittu maakuntavaltuusto.
  Maakuntavaltuuston tehtävistä säädetään maakuntalaissa.
 • Valtuusto vastaa maakunnan toiminnasta ja taloudesta. Se päättää mm.
  maakuntastrategiasta, maakunnan hallintosäännöstä sekä maakunnan
  talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.
 • Maakuntavaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen
  määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtajat valitaan valtuuston toimikaudeksi,
  ellei valtuusto toisin päätä.
 • Maakuntavaltuusto asettaa maakuntahallituksen ja maakunnan muut
  toimielimet (myös liikelaitoksen johtokunnat) sekä valitsee maakuntajohtajan.
 • Maakuntahallituksen tehtävänä on johtaa maakunnan toimintaa,
  hallintoa ja taloutta. Maakuntajohtaja toimii maakuntahallituksen
  alaisena.

 

 

VAALIKELPOISUUS

 

Vaalikelpoinen eli kelpoinen ehdokkaaksi maakuntavaaleissa olisi:

 1. Henkilö, jonka kotikunta kuuluu kyseiseen maakuntaan,
 2. Henkilö, jolla on jossakin maakunnassa äänioikeus maakuntavaaleissa
 3. Henkilö, jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

 

Vaalikelpoisuuden rajoituksista säädettäisiin maakuntalain 61 §:ssä:

 

Vaalikelpoinen maakuntavaltuustoon ei ole:

 1. Valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi maakuntaa koskevia valvontatehtäviä
 2. Maakunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii maakuntahallituksen
  tai lautakunnan tehtäväalueen tai maakunnan liikelaitoksen johtavassa
  tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä
 3. Maakunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
  oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun
  maakunnan palveluksessa olevaan henkilöön
 4. Henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä
  taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa
  asemassa maakunnan liikelaitoksessa tai sosiaali- ja terveydenhuollon
  palveluja tai muita maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja
  tuottavassa yhteisössä tai säätiössä.

 

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen
valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen
toimikausi alkaa.

 

 

ÄÄNIOIKEUS

 

Äänioikeus maakuntavaaleissa määräytyisi vastaavalla tavalla kuin kuntavaaleissa:
äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta
täyttävä henkilö, joka on:

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen
ja jonka kotikunta on joku kyseiseen maakuntaan kuuluva kunta 51.
päivänä ennen vaalipäivää; tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta on joku kyseiseen maakuntaan
kuuluva kunta, on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut
yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51.
päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja
jolla on asuinpaikka kyseiseen maakuntaan kuuluvassa kunnassa 51. päivänä
ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut
maistraatille viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa
käyttää äänioikeuttaan maakuntavaaleissa.

 

 

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT

 

7.9.2018
Äänioikeusrekisterin tietojen määräytymispäivä
(tähän päivämäärään mennessä maakunnassa kirjoilla
olevat henkilöt ovat vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja)

18.9.2018
Ehdokashakemusten vastaanottaminen
maakuntavaalilautakunnassa klo 16 mennessä

17.-23.10.2018
Ennakkoäänestys

28.10.2018
Vaalipäivä

31.10.2018
Vaalien tulos vahvistetaan

1.1.2019
Uudet maakunnat aloittavat toimintansa

Lisätietoja maakunta- ja sote-uudistuksesta saat alla olevasta linkistä:

http://alueuudistus.fi/etusivu