Lausunto Häme-ohjelmasta

Ajankohtaista
kp-kadet

Hämeen liitto on pyytänyt lukuisilta tahoilta lausuntoa Häme ohjelman luonnoksesta. Koulutukseen panostaminen, muuttotappiokierteen kääntämiseen kasvun puolelle, seudullisten elinkeinokärkien vahvistaminen sekä hiilineutraalin maakunnan tavoitteleminen vuoteen 2014 mennessä ovat kannatettavia tavoitteita, joiden eteen lähdemme yhdessä tekemään töitä. Ohjelma on kokonaisuudessaan kunnianhimoinen, mutta silti mahdollinen toteuttaa.

 

Maakuntien toiminta on käänteentekevässä muutoksessa. Alueiden tulee löytää omat visionsa, ainutlaatuiset vahvuutensa ja elinvoimaisuuden kriittiset menestystekijänsä.

Kanta-Hämeen kilpailukyvyn osalta ohjelmassa nostetaan esille selkeiden seudullisten erikoistumisten kärjet, joista maakunta olisi tunnettu. Seudullisten kärkien tavoittelu on sinänsä kannattavaa, mutta on tärkeää, että alueella niitä olisi useita. Liian kapean kärjen rakentaminen tekisi alueesta myös globaaleiden trendien puristuksessa haavoittuvan.

Koulutuksen osalta tarvitaan korkeakoulutason lisäksi laadukasta esi- ja perusopetusta sekä ammatillista koulutusta. Pohjan on oltava vahva, jotta korkeakoulutasolle saadaan riittävästi opiskelijoita ja alansa huippuasiantuntijoita Elinikäisen oppimisen mahdollistaminen maakunnassa turvaa myös osaavan työvoiman saatavuutta ja antaa maakunnan asukkaille väyliä osaamisensa kehittämiseen.

Muuttotappiovuosien kääntäminen uudelleen kasvu-uralle on merkittävä ponnistus koko maakunnalle. Ohjelmassa mainittujen alueen saavutettavuuden ja maankäytön, asumisen ja liikenteen kokonaisuuden kehittäminen ovat oikeita kokonaisuuksia. Niiden osalta on etsittävä seutukuntien toimijoiden kanssa uusia, luovia ratkaisuja, jotka nojaavat kuntien ja seutujen vahvuuksiin. Työn tekemisen murros vaikuttaa voimakkaasti ja ohjelmassa on ansiokkaasti pohdittu visiota myös tähän asiaan.

Kehittämishankkeiden osalta on tarkoituksenmukaista pohtia myös vaikuttavuutta mahdollisimman konkreettisten mittareiden avulla. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota siihen, että alueen yrityksiä saadaan mahdollisimman monipuolisesti mukaan kehittämisen polulle mm. hankkeiden avulla.

Kanta-Häme sijoittuu saavutettavuuden näkökulmasta erinomaisesti Helsingin, Tampereen ja Turun kolmioon. Siitä huolimatta emme ole onnistuneet maakunnassa hyödyntämään tätä kasvun mahdollisuutena. Työn luonteen muuttuminen, työpaikan saavutettavuus ja työn joustavuus mm. etätyön muodossa luovat ohjelmassa mainitun mukaisesti mahdollisuuksia hyödyntää vihdoin sijainti täysimittaisesti.

Asetettu tavoite tasapuolisen ja kestävän yhdyskuntarakenteen kehittämisestä kaupunkien, taajamien ja maaseudun osalta sekä näiden alueiden vuorovaikutuksen edistämisestä luovat kunnianhimoisen, hyvän tavoitteen monipuoliselle asumiselle ja hyvinvoinnille.

Tavoite energiatehokkaasti toimivasta, vähäpäästöisestä ja hiilineutraalista maakunnasta vuonna 2040 on kunnianhimoinen, mutta kannatettava tavoite, jota kohti tulee pyrkiä koulutuksen, käytännön toimenpiteiden ja maakunnan kuntien yhteisen tavoiteasetannan keinoin.

Valmistavan teollisuuden kehitystyön luomat mahdollisuudet ovat vahva tekijä tulevalle kasvulle. Tämä yhdistettynä luovien alojen ja design-osaamiseen ovat erinomainen työkalu Häme-ohjelman vision toteuttamiselle.

Hämeen Sosialidemokraatit ry toteaa, että Häme – ohjelma on sekä kunnianhimoinen että toteuttamiskelpoinen kokonaisuus, joka muodostuu pitkän aikavälin strategisista tavoitteista ja lähiajan kehittämisen tavoitteista. Toteuttamisen onnistuessa ohjelmassa tavoitellulla tavalla, se myös vahvistaa Kanta-Hämeen identiteettiä ja yhtenäisyyttä kolmen seutukunnan vahvuuksien tukiessa toisiaan ja tuodessa kokonaisuuteen omia ratkaisumallejaan.